A A A

Warto wiedzieć

W myśl istniejących przepisów każdy obiekt budowlany powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Prawo nakłada na użytkowników i właścicieli budynków obowiązek stosowania przepisów, których celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka wystąpienia pożaru oraz skutecznej walce w przypadku jego wystąpienia.

 

Przepisy przeciwpożarowe są jednoznaczne. Wymagana masa środka gaśniczego to 2 kg lub 3 dm3 przypadające na 100 m2 budynku. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Za spełnienie wymagań odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu. Przeglądów urządzeń i zabezpieczeń wykonują specjaliści posiadający aktualne uprawnienia.

 

Zgodnie z przepisami przeglądy wszystkich typów gaśnic należy wykonywać co najmniej raz w roku oraz remont raz na 5 lat ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych. Przeglądy wykonywane są na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Kontrolowany jest zobowiązany umożliwić strażakowi przeprowadzenie czynności kontrolnych.

 

Na sprawną gaśnicę konserwator powinien nakleić kontrolkę, na której powinny znajdować się następujące informacje: adres firmy przeprowadzającej konserwację, pieczątka konserwatora, data przeprowadzonej kontroli: miesiąc i rok, data następnej kontroli: miesiąc i rok .

 

Każdy pracodawca jest zobligowany wymogami prawa do publicznego udostępniania instrukcji postępowania na wypadek pożaru, numerów telefonów alarmowych oraz zasad ewakuacji z budynku. Instrukcje powinny być ogólnie dostępne, a także zawierać zasady zachowania się w sytuacji kryzysowej, wytyczne co do bezpiecznego opuszczenia budynku oraz informacje o osobach odpowiedzialnych za ewakuację.Taką instrukcję można zawiesić w miejscu widocznym dla wszystkich pracowników - np. przy gaśnicach, wyjściach ewakuacyjnych, tak aby każdy pracownik mógł zapoznać się z obligatoryjnymi instrukcjami. Publikacja w szczególności zawiera: instrukcje postępowania w sytuacji pożaru wraz z wytycznymi co do bezpiecznego opuszczenia budynku, zestawienie numerów alarmowych - niezbędnych w sytuacjach kryzysowych, wyjaśnienie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad ewakuacji, z którymi obowiązkowo należy zapoznać pracowników oraz zasady używania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.